ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

      Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με έδρα την Καβάλα, είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, επιπέδου Διεύθυνσης. Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανήκει στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η χωρική αρμοδιότητά της είναι η ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου.

     Ιδρύθηκε με το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», σε αντικατάσταση της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ως αποτέλεσμα μιας νέας περιφερειακής οργάνωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

     Ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την προστασία των αρχαιοτήτων, από τους απώτερους χρόνους της προϊστορίας έως και το 1830, όπως πηγάζουν από την εφαρμογή του Ν.3028/2002 Περί πολιτιστικής Κληρονομιάς και το άρθρο 24 του Συντάγματος.

     Η απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς του Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ» είναι το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

     Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας διαμοιράζονται σε δυο τομείς:

Α. Διοικητικός τομέας που αφορά στην άσκηση εξουσίας που πηγάζει από την εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναφέρονται ενδεικτικά τομείς στους οποίους ασκείται :

Α1. Η χορήγηση αδειών για κάθε είδους οικοδομική, γεωργική, βιοτεχνική εργασία σε γήπεδα που βρίσκονται πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Α2. Η χορήγηση συναίνεσης για έκδοση αδείας λατομείων, μεταλλευτικών ερευνών, αιολικών πάρκων, εγκαταστάσεων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανασκαφής για μη αρχαιολογικό θησαυρό και εν γένει ιγα κάθε είδους εργασία για την οποία απαιτείται γνωμάτευση.

Α3. Η χορήγηση αδείας ελευθέρας εισόδου σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, φωτογραφίσεων –κινηματογραφήσεων, εκτός αν αφορά μνημεία ενταγμένα στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Α4. Η χορήγηση αδείας μελέτης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η χορήγηση αδείας εξαγωγής αρχαίων και συγχρόνων έργων τέχνης.

Α5. Η παραπομπή προς τα Τοπικά Συμβούλια θέματα αρμοδιότητος; της Εφορείας για τα οποία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου, όπως η ανέγερση οικοδομών εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και εκτός σχεδίων πόλεων και οικισμών, η χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων, η χορήγηση αμοιβής για παράδοση αρχαίου, η έγκριση αποζημίωσης για στέρηση χρήσης γης, η χορήγηση αδείας πώλησης εντύπων.

Β. Επιστημονικός Τομέας που αφορά στην προστασία, ανάδειξη και μελέτη των αρχαίων και είναι:

Β1. Η εκτέλεση σωστικών ανασκαφών ενόψει εκτελέσεων έργων και οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα όπου ανευρίσκονται αρχαιότητες.

Β2. Η αποκάλυψη, συντήρηση, αναστήλωση, έκθεση και η διαχείριση εν γένει των αρχαιοτήτων ακινήτων και κινητών.

Β3. Ή επισήμανση, καταγραφή, ανασκαφή και ανάδειξη μη γνωστών μνημείων.

Β4. Η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση μελετών σχετικών προς τα μνημεία, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Β5. Η οργάνωση πολιτιστικών δράσεων, συνεδρίων και εκθέσεων για την προβολή των αρχαιοτήτων.

Share This